گروههای آموزشی ناحیه یک کرمانشاه

گروههای آموزشی ناحیه یک کرمانشاه

در روز چهارشنبه 1402/09/22 گروههای آموزشی ناحیه یک کرمانشاه از دبیرستان هوشمند ( غیردولتی – دوره اول ) بازدید بعمل آوردند.
در ادامه با حضور در کلاسهای درس از عملکرد دبیران اظهار رضایت نمودند و وضعیت دبیرستان را مطلوب ارزیابی کردند.

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است