موفقیت دانش آموزان دبیرستان هوشمند ( دوره اول ) در نهمین جشنواره خوارزمی

موفقیت دانش آموزان دبیرستان هوشمند ( دوره اول ) در نهمین جشنواره خوارزمی

راهیابی دانش آموزان شرکت کننده دبیرستان غیردولتی هوشمند در نهمین جشنواره نوجوان خوارزمی به مرحله استانی

محور فعالیت های آزمایشگاهی :
مهدی منتظر حجت کلاس ۹۰۲
علیرضا خاطری کلاس ۹۰۳
 محور بازی های مهارتی و توسعه فردی :
سید محمد حافظ احسانی کلاس ۸۰۱
امیرعباس یعقوبی کلاس ۸۰۱
 این موفقیت را به اولیای محترم و دانش آموزان عزیز و کارکنان آموزشگاه هوشمند تبریک میگویم.
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است