مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان ( دوره اول)

مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان ( دوره اول)

ولین جلسه عمومی انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان هوشمند ( دوره اول ) در تاریخ

 1402/07/18 با حضور اولیاء گرامی،کادر اجرایی دبیرستان، معلمان، مدیریت دبیرستان

 ( جناب آقای رستمی ) و موسسین آموزشگاه آقایان رضائی برگزار شد.

 در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از انجمن اولیاء و مربیان سال های گذشته و انتخاب اعضای جدید انجمن به بحث در رابطه با اهداف آموزشی و پرورشی آموزشگاه پرداختند.

 

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است