حکم مسئولیت به نمایندگان شورای دانش آموزی

حکم مسئولیت به نمایندگان شورای دانش آموزی

اهدای حکم مسئولیت به نمایندگان شورای دانش آموزی توسط مدیریت دوره اول دبیرستان غیر دولتی هوشمند.

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است