حضور جناب استاد اردشیر کشاورز چهره ماندگار استان و چهره ماندگار صدا و سیما در پژوهش و تحقیق تاریخ در دبیرستان هوشمند 

حضور جناب استاد اردشیر کشاورز چهره ماندگار استان و چهره ماندگار صدا و سیما در پژوهش و تحقیق تاریخ در دبیرستان هوشمند 

 روز شنبه مورخ 29 مهر ماه 1402 جناب استاد اردشیر کشاورز چهره ماندگار استان و چهره مندگار صدا و سیما در پژوهش و تحقیق تاریخ در دبیرستان هوشمند حضور بعمل آوردند و در حضور همکاران و کلیه دانش آموزان به ایراد سخن پرداختند.

  سپس با حضور در کلاس 901 از ایشان تجلیل بعمل آمد.

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است