جلسه توجیهی هدایت تحصیلی

جلسه توجیهی هدایت تحصیلی

در تاریخ 1401/12/10 اولین جلسه توجیهی هدایت تحصیلی برای والدین در دبیرستان هوشمند (غیردولتی – دوره اول)برگزار گردید.
این جلسه در جهت توجیه اهمیت هدایت تحصیلی در آینده دانش آموزان برگزار شد.
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است