برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان هوشمند (غیردولتی – دوره اول)

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان هوشمند (غیردولتی – دوره اول)

در روز چهارشنبه 1401/09/30 آذر ماه انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان هوشمند برگزار شد.
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است