بازدید از کارخانه نوآوری استان کرمانشاه

بازدید از کارخانه نوآوری استان کرمانشاه

بازدید مؤسس و مدیران محترم دبیرستان غیردولتی هوشمند از کارخانه نوآوری استان کرمانشاه.

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است