بازدید از دبیرستان هوشمند

بازدید از دبیرستان هوشمند

بازدید آقای عباسی مسئول اسبق مدارس غیردولتی استان از دبیرستان هوشمند ( غیردولتی دوره اول )

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است