اهداء تندیس، لوح تقدیر و مدال به نفرات برتر درسی و ورزشی نوبت اول سال تحصیلی 1402 – 1401 دبیرستان غیردولتی هوشمند دوره اول

اهداء تندیس، لوح تقدیر و مدال به نفرات برتر درسی و ورزشی نوبت اول سال تحصیلی 1402 – 1401 دبیرستان غیردولتی هوشمند دوره اول

نفرات برتر درسی

نفرات برتر ورزشی

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است