اجرای طرح ولی بجای دانش آموز

اجرای طرح ولی بجای دانش آموز

در روز دوشنبه 29 آبان ماه 1402 طرح یک روز ولی به جای دانش آموز از ساعت 9 الی 12/30  دقیقه،برابر برنامه هفتگی اجرا گردید و مورد استقبال اولیا قرار گرفت.

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است