آزمون های دوره‌ای دبیرستان غیردولتی هوشمند(دوره دوم)

آزمون های دوره‌ای دبیرستان غیردولتی هوشمند(دوره دوم)

سومین مرحله از آزمون های دوره‌ای دبیرستان هوشمند ( غیردولتی – دوره دوم ) روز یکشنبه 1401/12/07برگزار گردید.
این آزمون ها با هدف توسعه و تعمیق یادگیری، تقویت مهارت تست زنی، رصد فعالیت های علمی دانش آموزان و همچنین تهیه بستری برای مداخلات مشاوره ای در جریان تحصیل دانش آموزان برگزار می گردد.
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است