دبیرستان هوشمند متوسطه اول

هفتم،هشتم و نهم

مشخصات دانش آموز

مشخصات پدر

مشخصات مادر