متوسطه دوم هوشمند

دهم، یازدهم و دوازدهم

مشخصات دانش آموز

مشخصات پدر

مشخصات مادر