جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی

دومین جلسه هم اندیشی آموزشگاه و دبیرستان هوشمند ( غیردولتی – دوره اول / دوم ) در تاریخ 1401/08/04 با حضور کارکنان محترم دبیرستان از جمله مدیریت دوره اول و دوم، معاونین آموزشی، معاونین اجرائی، معاونین پرورشی، معاون فناوری و موسس محترم دبیرستان جناب آقای رضائی برگزار شد.
در این جلسه پس از بررسی روند آموزشی و پرورشی یکماه گذشته و بحث در رابطه با آن، به بحث و گفتگو در رابطه اهداف جدید آموزشگاه و روند آموزشی و پرورشی دبیرستان پرداختند.
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است